Rozwiązywanie problemów, szkolenia, Qualitywise.pl

Utrzymywanie wysokich standardów jakości opartych na standardzie IATF 16949 zapewnia spójność i doskonałość w procesach produkcji samochodowej. W ramach tego standardu, punkt 10.2.3 skupia się na metodach rozwiązywanie problemów. Jednocześnie podkreśla znaczenie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów i prowadzenia ciągłego doskonalenia.

Rozwiązywanie problemów w IATF 16949 – wymagania

Punkt 10.2.3 standardu IATF 16949 nakłada obowiązek wprowadzenia systemowego podejścia do rozwiązywania problemów w organizacjach produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Wymaga on ustanowienia udokumentowanych procesów dla rozwiązywania problemów, w tym:

 • Określonych podejść do różnych rodzajów i skali problemów – źródła rozwiązywania problemów to np. reklamacje klientów, czy dostawców, wyniki audytów lub bieżące problemy produkcyjne.
 • Działania ograniczające skutki wad, działań tymczasowych i związanych z nimi czynności niezbędnych do kontroli niezgodnych wyjść z procesów.
 • Analizy przyczyn źródłowych, z zastosowaniem określonych metod rozwiązywania problemów, analizy i wyniki.
 • Wdrożenia systemowych działań korygujących – pamiętaj tutaj o sprawdzeniu wpływu na podobne procesy i produkty.
 • Weryfikacji wdrożonych działań korygujących – czy były one skuteczne?
 • Przeglądania i aktualizowania odpowiednich udokumentowanych informacji – zawsze pamiętaj o analizie ryzyka procesu (PFMEA) i o planie kontroli, jeśli jest to konieczne do zaktualizowania.

Nie zapomnij, że udokumentowany procesy rozwiązywania problemów powinien zapobiegać powtarzaniu się problemów. Wynika to z zatwierdzonej interpretacji 20 (szczegóły znajdziesz na stronie IATF). Dlatego można powiedzieć, że zgodność z tym punktem 10.2.3 demonstrowana jest zaangażowaniem w szybkie rozwiązywanie problemów i zapobieganie ich powrotom. A to zwiększa ogólną jakość produktu i satysfakcję klienta.

Kluczowe elementy rozwiązywanie problemów

Skuteczne rozwiązywanie problemów wymaga strukturalnego podejścia do identyfikacji przyczyn oraz wdrożenia trwałych rozwiązań. Niektóre kluczowe elementy skutecznego rozwiązywania problemów koncentrują się na:

 • Szczegółowym opisie problemu: wykorzystaj techniki takie jak 5W2H (formularz możesz pobrać poniżej tego artykułu), aby być możliwie jak najbardziej szczegółowym.
 • Analizie przyczyn źródłowych (RCA): wykorzystaj takie techniki jak 5 Why, diagramu Ishikawy lub analizy Pareto, aby zidentyfikować ukryte przyczyny problemów, a nie tylko zajmować się objawami.
 • Działaniach korygujących i zapobiegawczych (CAPA): wdrażaj terminowych i odpowiednich działań korygujących, aby rozwiązać natychmiastowe problemy, a także działań zapobiegawczych, aby wyeliminować potencjalne powtórzenia.
 • Współpracy między działowej: zaangażuj interesariuszy z różnych działów i dyscyplin w celu zbudowania zespołu interdyscyplinarnego w celu uzyskania różnorodnych perspektyw i ekspertyzy w działaniach problemowych.
 • Analizie danych: wykorzystaj ją koniecznie do identyfikacji trendów i pomiaru skuteczności wdrożonych rozwiązań.
 • Ciągłym doskonaleniu: rozwiązanie problemu nie oznacza, że nie pojawi się ponownie… aktywne ciągłe doskonalenie pomaga optymalizować procesy i aktywnie reagować na pojawiające się wyzwania.

Czy to wystarczy, aby być skutecznym?

Aby skutecznie przestrzegać punktu 10.2.3 normy IATF 16949, producenci samochodów muszą zintegrować solidne techniki rozwiązywania problemów do swich systemów zarządzania jakością. Oznacza to po prostu, że rozwiązywanie problemów powinno być obecne w każdym procesie zidentyfikowanym w organizacji. Obejmuje to:

 • Ustanowienie standaryzowanych procedur: opracowanie udokumentowanych procedur, które określają kroki identyfikacji problemu, analizy, rozwiązania i weryfikacji zgodnie z wymaganiami punktu 10.2.3.
 • Szkolenie i rozwój umiejętności: szkolenie pracowników na wszystkich szczeblach w zakresie metod rozwiązywania problemów. Ma to zapewnić spójne podejście w całej organizacji.
 • Wdrożenie systemów CAPA: pomaga zarządzać działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, w tym jasnymi zasadami odpowiedzialności, procesami eskalacji i dokumentacją podjętych działań.
 • Ciągłe monitorowanie i przegląd: regularne monitorowanie kluczowych wskaźników procesu związanych z rozwiązywaniem problemów i skutecznością działań korygujących (jeśli zostały one ustanowione w organizacji). Oznacza to również przeprowadzanie okresowych przeglądów, aby ocenić wydajność procesu rozwiązywania problemów.
 • Integracja w systemach zarządzania jakością: ważne są nie tylko procesy, ale także mechanizmy systemowe. Na przykład zarządzanie ryzykiem, lessons learned czy kontrola zmian, aby zapewnić kompleksowe podejście do zapewnienia jakości.

Podsumowanie

Włączenie podejścia do rozwiązywania problemów jest niezbędne dla producentów samochodów, aby spełnić wymagania punktu 10.2.3 normy IATF 16949. Wspiera to ciągłe doskonalenie jakości produktu i satysfakcję klienta. Poprzez przyjęcie systemowego podejścia do identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów, organizacje powinny aktywnie reagować na problemy. Pozwoli to też na minimalizowanie ryzyka i zwiększaenie ogólnej doskonałości operacyjnej zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949.

Pobierz formularz 5W2H do skutecznego opisu problemu

Szkolenie „Problem solving”

Zapraszam także na szkolenie organizowane przez Qualitywise, gdzie w szczegółach poznasz metody stosowane w rozwiązywaniu problemów. Szczegółowy opis szkolenie jest tutaj. Zapytaj o najbliższy termin.

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.