Szkolenia otwarte

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Qualitywise Agata Lewkowska

Organizator szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska – Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560.

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Qualitywise Agata Lewkowska.

Zgłoszenia uczestnika

Zgłoszenie uczestnika na szkolenie należy dokonać drogą elektroniczną na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl, przesyłając Formularz zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Qualitywise Agata Lewkowska). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia oraz przesłaniu zgłoszenia. Firma Qualitywise Agata Lewkowska potwierdza uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres email.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoważne z zawarciem umowy między Qualitywise Agata Lewkowska a Zamawiającym.

Rezygnacja z uczestnictwa

Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji do Qualitywise Agata Lewkowska). Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie e-mail na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

W przypadku późniejszej rezygnacji Qualitywise Agata Lewkowska obciąży Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie.

Rezygnacja z uczestnictwa jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Płatność za przeprowadzoną usługę

Płatność realizowana jest po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Przelewy wykonywane są na konto bankowe mBank PL76 1140 2004 0000 3502 7415 2566; BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności w momencie otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu przelewem bankowym na wskazane powyżej konto (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy).

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Certyfikat dla uczestników zostanie przesłany na adres e-mail w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia jak i dokonaniu płatności.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany w celach marketingowych czy reklamowych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

Szkolenia zamknięte

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Qualitywise Agata Lewkowska

Organizator szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska – Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560.

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Qualitywise Agata Lewkowska.

Organizator szkolenia

Szkolenia zamknięte organizuje firma Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560 na podstawie dedykowanej oferty cenowej oraz merytorycznej, w miejscu i terminie uzgadnianym z Zamawiającym.

Zamawianie szkoleń

Zamówienia szkolenia należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając Formularz zgłoszenia na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

Formularz zgłoszenia należy przesłać najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Qualitywise Agata Lewkowska). Po upływie tego terminu zamówienie szkolenia jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z Qualitywise Agata Lewkowska. Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie organizacji szkolenia na podany przez siebie adres e-mail.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoważne z zawarciem umowy na realizację szkolenia między Qualitywise Agata Lewkowska, a Zamawiającym.

Rezygnacja z realizacji szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Zamawiającego

Zamawiający ma prawo zrezygnować lub zmienić termin wcześniej zamówionego szkolenia. Zamawiający może zmienić termin szkolenia lub zrezygnować ze szkolenia bezkosztowo, w terminie do 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą szkolenia, Qualitywise Agata Lewkowska obciąży Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie. W przypadku zmiany terminu Qualitywise Agata Lewkowska zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zamawiającego opłaty administracyjnej w wysokości 20% ceny szkolenia.

Rezygnację z realizacji szkolenia zamkniętego lub zmianę terminu należy przesłać w formie e-maila na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

Rezygnacja z realizacji szkolenia zamkniętego jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Ustalenie nowego terminu szkolenia wymaga ponownego przesłania Formularza zgłoszeniowego na pełną kwotę szkolenia wraz z opłata administarcyjną.

Zmiany terminu szkolenia lub odwoływanie szkolenia przez Qualitywise Agata Lewkowska

Qualitywise Agata Lewkowska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez ponoszenia kosztów z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

W przypadku odwołania przez Qualitywise Agata Lewkowska ustalonego terminu szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska zaproponuje nowy termin szkolenia. Po zmianie terminu nie wymaga się od Zamawiającego ponownego przesłania Karty Zamówienia.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały (w formie papierowej dla szkoleń stacjonarnych lub w formie elektronicznej dla szkoleń online) oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Cena szkolenia nie zawiera zakwaterowania trenera i dojazdu do siedziby firmy.  

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Forma i termin płatności

Płatności za udział w szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia. Przelewy wykonywane są na konto bankowe mBank PL76 1140 2004 0000 3502 7415 2566; BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK. Warunkiem otrzymania certyfikatów jest opłacenie faktury.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany w celach marketingowych czy reklamowych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

W przypadku przetłumaczonych wersji regulaminu, wersja POLSKA ma pierwszeństwo.