1. Regulamin udziału w szkoleniu otwartym
 2. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych
 3. Regulamin sklepu – Qualitywise Academy

1. Regulamin udziału w szkoleniu otwartym

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Qualitywise Agata Lewkowska

Organizator szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska – Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560.

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Qualitywise Agata Lewkowska.

Zgłoszenia uczestnika

Zgłoszenie uczestnika na szkolenie należy dokonać drogą elektroniczną na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl, przesyłając Formularz zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Qualitywise Agata Lewkowska). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia oraz przesłaniu zgłoszenia. Firma Qualitywise Agata Lewkowska potwierdza uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres email.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoważne z zawarciem umowy między Qualitywise Agata Lewkowska a Zamawiającym.

Rezygnacja z uczestnictwa

Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji do Qualitywise Agata Lewkowska). Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie e-mail na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

W przypadku późniejszej rezygnacji Qualitywise Agata Lewkowska obciąży Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie.

Rezygnacja z uczestnictwa jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Płatność za przeprowadzoną usługę

Płatność realizowana jest po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Przelewy wykonywane są na konto bankowe mBank PL76 1140 2004 0000 3502 7415 2566; BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności w momencie otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu przelewem bankowym na wskazane powyżej konto (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy).

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Certyfikat dla uczestników zostanie przesłany na adres e-mail w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia jak i dokonaniu płatności.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany w celach marketingowych czy reklamowych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

2. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Qualitywise Agata Lewkowska

Organizator szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska – Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560.

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Qualitywise Agata Lewkowska.

Organizator szkolenia

Szkolenia zamknięte organizuje firma Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP:8371746560 na podstawie dedykowanej oferty cenowej oraz merytorycznej, w miejscu i terminie uzgadnianym z Zamawiającym.

Zamawianie szkoleń

Zamówienia szkolenia należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając Formularz zgłoszenia na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

Formularz zgłoszenia należy przesłać najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Qualitywise Agata Lewkowska). Po upływie tego terminu zamówienie szkolenia jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z Qualitywise Agata Lewkowska. Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie organizacji szkolenia na podany przez siebie adres e-mail.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoważne z zawarciem umowy na realizację szkolenia między Qualitywise Agata Lewkowska, a Zamawiającym.

Rezygnacja z realizacji szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Zamawiającego

Zamawiający ma prawo zrezygnować lub zmienić termin wcześniej zamówionego szkolenia. Zamawiający może zmienić termin szkolenia lub zrezygnować ze szkolenia bezkosztowo, w terminie do 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą szkolenia, Qualitywise Agata Lewkowska obciąży Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie. W przypadku zmiany terminu Qualitywise Agata Lewkowska zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zamawiającego opłaty administracyjnej w wysokości 20% ceny szkolenia.

Rezygnację z realizacji szkolenia zamkniętego lub zmianę terminu należy przesłać w formie e-maila na adres agata.lewkowska@qualitywise.pl.

Rezygnacja z realizacji szkolenia zamkniętego jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Ustalenie nowego terminu szkolenia wymaga ponownego przesłania Formularza zgłoszeniowego na pełną kwotę szkolenia wraz z opłata administarcyjną.

Zmiany terminu szkolenia lub odwoływanie szkolenia przez Qualitywise Agata Lewkowska

Qualitywise Agata Lewkowska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez ponoszenia kosztów z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

W przypadku odwołania przez Qualitywise Agata Lewkowska ustalonego terminu szkolenia – Qualitywise Agata Lewkowska zaproponuje nowy termin szkolenia. Po zmianie terminu nie wymaga się od Zamawiającego ponownego przesłania Karty Zamówienia.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały (w formie papierowej dla szkoleń stacjonarnych lub w formie elektronicznej dla szkoleń online) oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Cena szkolenia nie zawiera zakwaterowania trenera i dojazdu do siedziby firmy.  

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Forma i termin płatności

Płatności za udział w szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia. Przelewy wykonywane są na konto bankowe mBank PL76 1140 2004 0000 3502 7415 2566; BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK. Warunkiem otrzymania certyfikatów jest opłacenie faktury.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli np. w przypadku gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany w celach marketingowych czy reklamowych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

W przypadku przetłumaczonych wersji regulaminu, wersja POLSKA ma pierwszeństwo.

3. Regulamin sklepu – Qualitywise Academy

1. INFORMACJE O SERWISIE 

1.1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.qualitywise.pl jest Agata Lewkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP: 8371746560.

1.2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

2. DEFINICJE

2.1. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.

2.2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.

2.5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

2.6. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zapis do usługi Newsletter polega na uzupełnieniu (danymi osobowymi w postaci imienia, kraju oraz adresu e-mail) przez Użytkownika formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu oraz wciśnięciu przycisku “Subskrybuj”. 

2.7. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem https://www.qualitywise.pl/polityka-prywatnosci/

2.8. Produkt – wszelkie produkty dostępne i prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności produkty cyfrowe z określonym terminem dostępu (jeśli ma to zastosowanie).

2.9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której art. 385(5), 556(4)-556(5), art. 576(5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

2.11. Regulamin – niniejszy dokument lub podstrona Serwisu, dostępny pod adresem  https://www.qualitywise.pl/regulamin/

2.12. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.qualitywise.pl i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.

2.13. System płatności – systemy płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który został uwidoczniony w Serwisie. Podstawowe systemy płatności to system płatności Stripe należący do Stripe Payments Europe, Limited, The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin Ireland, VAT ID: IE 3206488LH; operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca. 

2.14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Newsletter.

2.16. Usługa  – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży, m.in. konsultacje telefoniczne, webinar, szkolenie online. 

2.17. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący.  

2.18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach sklepu określonych Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

2.19. Właściciel Serwisu – Agata Lewkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, NIP: 8371746560, która jest właścicielem Serwisu www.qualitywise.pl  

2.20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.21. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).

2.22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).

2.23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2.24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się Regulaminem. Mogą być pisane z wielkiej lub z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia. 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

3.1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj Produktów sprzedawanych przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, rodzaj i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki i zasady składania Zamówień,  sposób zawierania  i rozwiązywania umów w ramach Serwisu, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.

3.2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska, 
 • adres poczty elektronicznej: agata.lewkowska@qualitywise.pl
 • numer telefonu: + 48 603 880 578 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

3.3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

3.5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 

3.7. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

3.8. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.

3.9. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako Blog.

3.10. Materiały oraz informacje publikowane w ramach Serwisu w zakładce Blog są redagowane z należytą starannością, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią wyłącznie osobisty pogląd autora tekstu. Z uwagi jednak na specyfikę świadczonych usług Właściciel Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu, a w szczególności Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie, jakiekolwiek błędy czy pominięcia. Wszelkie informacje umieszczane w zakładce Blog są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej. 

3.11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Kupujących.

4.2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.4. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE

5.1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. 

5.2.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:

 • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
 • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności) –  z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
 • usługi Newsletter – z chwilą dokonania skutecznego zapisu na listę subskrybentów Newslettera. 

5.3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:

 • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
 • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
 • usługi Newsletter – z chwilą wycofania przez Właściciela Serwisu usługi Newsletter z Serwisu lub dedykowanego łącza umożliwiającego zapis na Newsletter. 

5.4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia lub otrzymywania Newslettera. 

5.4. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu za wyjątkiem usługi Newsletter. 

5.5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

5.6. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

6.1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu/-ów w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.

6.2. W celu zakupu Produktu lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.qualitywise.pl/academy , a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.

6.3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 • imię;
 • nazwisko;
 • ulica;
 • kod pocztowy;
 • miasto;
 • adres e-mail;

a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

 • nazwa firmy (opcjonalnie);
 • numer NIP (opcjonalnie).

Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod rabatowy” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”. Nie wykorzystany kupon przepada i nie stanowi podstawy do żadnej rekompensaty od Właściciela serwisu.

6.4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.

6.5. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 

6.6. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.

6.7. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:

 • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do Zamówienia;
 • oświadczyć, po uprzednim przeczytaniu Polityki prywatności, że Kupujący zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/em się z Polityką prywatności”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Polityką prywatności. Niniejsze oświadczenie jest niezbędne do dokonania Zamówienia;
 • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/ usługi objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.

Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia. 

6.8. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

6.9. Po kliknięciu w przycisk „Płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty/Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.

6.10. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI 

7.1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu – Składanie Zamówienia.

7.2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Właściciela Serwisu  o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

7.3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu.

7.4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu w języku angielskim w treści zgodnej z Regulaminem. W kwestiach spornych pierwszeństwo na regulamin w języku polskim.

7.5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu lub Usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.

7.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.

7.7. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są Produkty lub Usługi różnego rodzaju, złożenie Zamówienia skutkuje zawarciem kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

8. INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW

8.1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w euro i są cenami netto.

8.2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.

8.3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe metody i terminy dostawy zostały określone w punkcie 10. Regulaminu – Metody i terminy dostawy.

8.4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.

8.5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Formularzu zamówienia w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

8.6. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.

8.7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

9. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

9.1. Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności Stripe. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Właściciela Serwisu.

9.2. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. Regulamin przelewu elektronicznego realizowany jest przez System płatności, dostępny tutaj

9.3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

10. METODY I TERMINY DOSTAWY

10.1. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie  Produktu lud dostęp do niego. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w Formularza zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 11. Regulaminu –  Przedsprzedaż.

10.2. Dostawa Usługi realizowana jest telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość w terminie”

 • w przypadku webinaru lub szkolenia online – wskazanym przez Właściciela Serwisu;
 • w przypadku konsultacji online – w terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony.

10.3. Dostawa zamówionego Produktu lub Usługi odbywa się nieodpłatnie.

10.4. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 10.1 lub 10.2 Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.

10. 5. W przypadku Produktów lub Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

10.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Właściciela Serwisu.

10.7. Zamówienie Produktu uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej link do Produktu.

11. PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE

11.1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.

11.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.

11.3. Rabat, o którym mowa w 11.2 Regulaminu liczony jest od wartości netto Produktu, bez kosztów dostawy.

11.4. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.

12. LICENCJA NA PRODUKT

12.1. Produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

12.2. Z chwilą zawarcia Umowy, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).

12.3. Właściciel Serwisu udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
 • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową 

– chyba, że w opisie Produktu elektronicznego postanowiono inaczej.

12.4. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:

 • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu elektronicznego na własny użytek;
  • tworzenie na bazie Produktu elektronicznego lub jego części produktów pochodnych;
  • przekazywania prawa do korzystania z Produktu elektronicznego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu elektronicznego w całości lub w części.

12.5. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.

13. ZABEZPIECZENIA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU

13.1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu każdorazowo są podawane przy opisie Produktu na stronie Serwisu.

13.2. Korzystanie z Produktu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu elektronicznego;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF, xls, doc, ppt.

14. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI 

14.1. Realizacja Usługi: konsultacji, webinaru lub szkolenia online możliwa jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w pkt 4 Regulaminu – Wymagania techniczne. 

14.2. Konsultacje, webinar  lub szkolenie online każdorazowo odbędzie się za pośrednictwem programu wskazanego w opisie Usługi, z którego Kupujący może skorzystać za pomocą linku uprzednio przesłanego przez Właściciela Serwisu poprzez przeglądarkę internetową.

15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

15.1 Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 15.4 Regulaminu. 

15.2. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.

15.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl
 • pisemnie na adres: Qualitywise Agata Lewkowska, Orły Cesin 24C, 96-500 Sochaczew, Polska.

15.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

 •  umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

15.5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

15.6. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem 15.4-15.5 Regulaminu. 

15.7. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

15.9. Punkt 15 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

16.1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

16.2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

17. REKLAMACJA

17.1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.

17.2. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy.

17.3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.

17.4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy: agata.lewkowska@qualitywise.pl.

17.5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

17.6. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

18. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności.

19. ZMIANY REGULAMINU 

19.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.

19.2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.

19.3. Umowy zawierane są w języku angielskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

19.4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 

 • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
 • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść. 

19.5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 

19.6. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:

 • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
 • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
 • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:

 • Właścicielem Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Właścicielem Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Właścicielem Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

20.2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 

20.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

20.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

20.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2023 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Link do Polityki Prywatności

Data publikacji regulaminu: 01.09.2023 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2023 r.