Zakres projektu

Zakres projektu polegał na dostosowaniu w systemie zarządzania jakością klienta procesów w zamiejscowej jednostce wspomagającej. Do procesów tych należały: zakupy i zarządzanie dostawcami, HR, IT, zarządzanie ryzykiem, logistyka oraz sprzedaż. Ponieważ scentralizowany system zarządzania jakością był certyfikowanej jedynie na zgodność z normą ISO 9001: 2015, należało go dostosować do spełnienia wymagań standardu IATF 16949: 2016.

Procesy w zamiejscowej jednostce wspomagającej miały zastąpić bieżące procesy realizowane w niedawno zakupionym zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Wyzwanie polegało na tym, że procesy te zostały już ustanowione w systemie zarządzania jakością w Niemczech z własnymi rozwiązaniami systemowymi, ale miały zostać całkowicie przeniesione do zamiejscowej jednostki wspomagającej posiadającej własne rozwiązania systemowe.

Cele

Celem było przygotowanie scentralizowanego systemu zarządzania jakością wraz z jego procesami w centrali organizacji. Wspomniane procesy miały być realizowane dla zakładu w Niemczech przez zamiejscową jednostkę wspomagającą. Ponieważ procesy te zostały zaprojektowane tak, aby spełniały jedynie wymagania ISO 9001: 2015, należało je dostosować do spełnienia wymagań IATF 16949: 2016. W konsekwencji procesy te miały zostać poddane audytowi IATF podczas audytu trzeciej strony.

Główne kamienie milowe:

– Przegląd procesów w systemie zarządzania jakością w zamiejscowej jednostce wspomagającej oraz zakładzie produkcyjnym w Niemczech

– Przegląd i aktualizacja procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością

– Przegląd analizy ryzyka wraz z planami awaryjnymi

– Przegląd monitorowania procesów w oparciu o KPI

– Przegląd mechanizmów systemowych w QMS

Wartość dla klienta

Qualitywise.pl, Agata Lewkowska

Procedury SZJ

– Przegląd i aktualizacja ponad 10 opisów procesów

– Przegląd i aktualizacja ponad 120 dokumentów

Qualitywise.pl, agata Lewkowska

Wsparcie właścicieli procesów

– Zebranie odpowiednich danych i stworzenie odpowiednich dokumentów dla każdego procesu

– Przygotowanie dokumentacji do audytu IATF

Przegląd procesów

– 5 przeprowadzonych audytów wewnętrznych

– Analiza wyników monitorowania przy pomocy KPI w każdym procesie

– Przeanalizowana i zaktualizowana analiza ryzyka, w tym plany awaryjne

Podsumowanie

Wspólna praca z właścicielami procesów w zakresie spełnienia wymagań IATF 16949 oraz zaproponowane i wdrożone zmiany w procesach pozwoliły klientowi z powodzeniem przejść audyt trzeciej strony bez dużych niezgodności.

Referencje