Informacja

Qualitywise.pl dostarcza przygotowane informacje „tak jak jest”, bez zobowiązań i niewiążących, bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

Qualitywise.pl nie udziela żadnej gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani jakość przygotowanych informacji. Qualitywise.pl wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji lub ich części, albo produktów / usług w nich opisanych, bez specjalnego powiadomienia. Qualitywise.pl wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody o charakterze materialnym lub osobistym, które powstały w wyniku wykorzystania i / lub nieprzestrzegania przygotowanych informacji.

Odnośniki (Linki)

Informacje dostarczane przez Qualitywise.pl zawierają odnośniki (Linki) do innych stron internetowych.

Qualitywise.pl nie ma wpływu na oferty internetowe dotyczące aktualnych i przyszłych projektów, które nie zostały opracowane przez Qualitywise.pl lub treści stron internetowych, do których prowadzą linki bezpośrednio lub pośrednio.

Qualitywise.pl oświadcza, że ​​w momencie umieszczania odpowiednich linków na stronach nie zawierały one treści o charakterze bezprawnym. Qualitywise.pl niniejszym dystansuje się od treści stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Qualitywise.pl wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za korzystanie z nielegalnych, błędnych lub niekompletnych treści stron, do których prowadzą linki. Dostawca strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty, które powstają w wyniku wykorzystania takich dostarczonych informacji.

Informacje dotyczące marki i znaku towarowego

Wszystkie nazwane i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe przez osoby trzecie podlegają w nieograniczony sposób przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych i prawom własności każdego zarejestrowanego właściciela.

Obowiązujące przepisy prawne

Treści zamieszczone na niniejszej stronie podlegają i będą wyłącznie interpretowane zgodnie z prawem polskim.